>

ZBER OVOCIA - OVOCINÁRSTVO

Prejsť na obsah

ZBER OVOCIA

Otestujte sa z ochrany rastlín

Zber aj keď patrí medzi najnáročnejšie práce v ovocinárstve, je to najradostnejšie obdobie pre každého pestovateľa. Ak vystihneme najvhodnejší čas pre zber jednotlivých odrôd, môžeme dosiahnuť jednak požadovanú kvalitu plodov, ale taktiež dobrú a dlhú skladovateľnosť plodov.
Zberové práce si vyžadujú dobrú organizáciu práce, zabezpečenie dostatok obalov a následnú starostlivosť s uskladnením ovocia. To zn., že aj na zber je treba sa dostatočne vopred pripraviť. Spravidla začíname s tým, že odhadneme očakávanú úrodu. Potom pripravíme skladové priestory, ktoré musia byť s dostatočným predstihom vyčistené, vydezinfikované a podľa typu skladovaného ovocia správne pripravené – hlavne pokiaľ ide o teplotu, vzdušnú vlhkosť a možnosť dostatočného vetrania. Taktiež už s predstihom pamätáme na uskladňovacie priestory, ktoré nielen dôkladne vyčistíme, ale aj vydezinfikujeme. V minulosti v blízkosti ovocných sadov boli budované aj pozberové strediská a chladiarenské sklady.

Spôsob zberu jednotlivých druhov ovocia je podmienený viacerými činiteľmi, predovšetkým tým, na aký účel je ovocie určené, biologickými vlastnosťami, ďalej typom výsadby, pestovateľským tvarom a iné.
Ovocie na priamy konzum zberáme ručne, na priemyselné spracovanie môžeme zberať strojom.

Skôr, než pristúpime k oberania jednotlivých druhov, zopakujme si niekoľko dôležitých zásad:

  • Ovocie obraté so stopkou je trvanlivejšie a cennejšie ako ovocie bez stopky.
  • Ovocie na priamy konzum oberáme vždy ručne.
  • Zber ovocia na spracovanie môžeme plne mechanizovať.
  • Letné a jesenné ovocie zberáme vždy niekoľko dní pred plnou konzumnou zrelosťou, aby lepšie znieslo dopravu. Neskoré ovocie necháme na strome dlhšie.
  • Letné ovocie na strome rýchlejšie prezrieva ako jesenné a zimné.
  • Každý druh a kultivar má svoje obdobie dozrievania.
  • Pri oberaní dbáme, aby sme čo najmenej strom poškodili. Šetríme najmä plodonosný obrast.
  • Ovocie oberáme vždy za suchého počasia a po obschnutí rosy.
  • Pri kôstkovinách dbáme na to, aby sme pri zbere čo najmenej poškodili osrienenie plodov.
  • Konáre i celé stromy začíname vždy oberať odspodu.

Technika oberania
Technika oberania jabĺk je jednoduchá. Ľavou rukou si pridržíme konár a pravou rukou jablko pootočením alebo vyhnutím dohora odtrhneme. Oberame vždy po jednom plode. Pri oberaní plodov naraz sa plody navzájom otláčajú, vytrhávajú stopky a vylamuje sa plodonosný obrast. Obraté jablká odkladame do košíka (nehádžeme). Košíky neprepĺňame, lebo niektoré kultivary sa otláčajú aj vlastnou váhou. Aj pri odnášaní a vysýpaní môže dôjsť k otlačeniu. Obdobne postupujeme aj pri oberaní hrušiek.
Čerešne a višne na konzum ale aj na kompótovanie sa oberajú 3 až 5 dní pred konzumnou zrelosťou. Organizácia zberu môže byť obdobná ako pri jablkách, len s tým rozdielom, že na jedného odnášača pripadá dvojnásobný počet oberačov. Čerešne a višne oberáme odtrháváním tak, že plody chytíme za stopky a pohybom proti rastu konára ich oddelíme. Dlhostopkaté ovocie sa pri oberaní nikdy nechytá za plod.
Broskyne sa oberajú asi 3 dni pred úplnou zrelosťou. Poznáme to podľa toho, že dužina je tuhá, šťavnatá, dobrej chuti a plody pekne vyfarbené. Oberáme ich tak, že plody chytíme jemne do prstov a pootočením ich oddelíme od konára. Dbame na to, aby sme ich odtrhli so stopkou. Po obratí ich hneď triedime a ukladáme do obalov (liesok) v jednej vrstve.
Pri oberaní marhúľ postupujeme obdobne, ako pri oberaní broskýň, iba s tým rozdielom, že v obaloch ich neukladáme v jednej vrstve.
Slivky a ringloty oberáme tak, že ich ako čerešne chytíme za stopky a odtrhávame. Tu najviac dbame na to, aby sme nepoškodili oinovatenie plodov (voskovú vrstvičku).
Jahody oberáme prebierkou a so stopkou. Stopky odštipujete nechtami. Oberáme priamo do obalov - košíkov.
Maliny oberáme tak, že plody sťahujeme z plodových lôžok a kladieme priamo do obalov.
Ríbezle oberáme odštipovaním alebo odtrháváním stopiek strapcov. Pri všetkých druhoch oberáme aj nahnité alebo ináč poškodené plody, no dávame ich však oddelene.

Triedenie ovocia je pozberová práca, ktorou sa zvyšuje trhová hodnota ovocia a celkový ekonomický efekt. Ovocie sa prakticky triedi na dvakrát.
Prvé triedenie robí už oberač na strome pri oberaní tak, že nahnité, zakrpatené, zdeformované a poškodené plody zhadzuje pod strom, odkiaľ sa po obraní stromu pozbierajú a podľa stupňa poškodenia zužitkujú.
Druhé triedenie pri skorom ovocí s krátkym uskladňovacím časom robíme bezprostredne po zbere. Ovocie s dlhšou uskladniteľnosťou (zimné jablká, hrušky) triedime až pred vyskladnením. Ovocie triedime podľa STN do akostných tried, pričom norma zohľadňuje akosť a veľkosť plodov.
Jablká, hrušky, broskyne, marhule a jahody triedime na tri akosti - výber, 1. akosť a 2. akosť. Ovocie ostatných druhov (slivky, ringloty, čerešne, višne, egreše, maliny, ríbezle a stolové hrozno) triedime na dve akosti - 1. akosť a 2. akosť. Ovocie, ktoré nevyhovuje STN, označujeme ako neštandard.
Ovocie môžeme triediť ručne alebo strojom. Triediace stroje pracujú na princípe rozlišovania veľkosti alebo hmotnosti plodov. Pre strojové triedenie musíme venovať zvýšenú pozornosť prvému triedeniu už pri zbere, keď ovocie vytriedime podľa akosti.


 
Pri väčších výsadbách sa robí tzv. odhad úrody. Odhad úrody nám napovie, koľko kilogramov (tón) ovocia nazberáme. Robí sa dva až štyri týždne pred vlastným zberom. Ak máme veľké výsadby – robíme detailný výpočet potreby pracovných síl, obalov, určíme potrebnú techniku a vlastnú organizáciu zberu.
Pri zbere sa postupuje podľa bežných metodík pre zber ovocia. Do úvahy sa berú aj získané údaje z predchádzajúceho roka a v neposlednom rade sú to najmä skúsenosti ovocinára. Od presnosti odhadu úrody závisí aj optimálna voľba spôsobu zberu – t. j. kto bude zberať, koľko bude potrebných zberačov, ako sa bude zberať, s akými pomôckami a zariadeniami, aké stroje sa využijú pri zbere, ako to bude s prepravou ovocia, kde sa uskladnia plody, aké bude prvotné ošetrenie ovocia v sklade – triedenie ovocia, váženie, uskladnenie a pod. Do úvahy pripadá aj okamžitý odbyt ovocia.
Samotný spôsob zberu rozhoduje jednak o rýchlosti zberu, ale aj o kvalite obratých plodov. Pre čo najdlhšie uskladňovanie ovocia potrebujeme správne stanoviť dobu zberu (zberovú zrelosť) jednotlivých odrôd.


Ovocie zberáme ručne alebo mechanizovane. Mechanizovaný zber sa používa hlavne pri niektorých kôstkovinách a drobnom ovocí, hlavne pri tých druhoch ovocia, pri ktorých dochádza k minimálnemu poškodeniu plodov alebo takéto poškodenie neprekáža ďalšiemu spracovaniu ovocia.


Termín zberu sa určuje podľa stupňa a rovnomernosti dozrievania plodov. Predčasný zber znižuje úrodu a akosť plodov a skracuje ich trvácnosť. Oneskorený zber znižuje akosť plodov a predčasný opad plodov. V praxi sa zrelosť plodov posudzuje najčastejšie zmyslovým posúdením, ale aj v kombinácii s jódovou skúškou na obsah škróbu a meraním pevnosti dužiny penetrometrom. Optimálna zrelosť pre uskladňovnie ovocia je vtedy, ak škrób úplne chýba v okolí jadrovníka.

Návrat na obsah