>

HYTEC systém - OVOCINÁRSTVO

Prejsť na obsah

HYTEC systém


Medzi moderné intenzívne systémy pestovania jabloní, patrí aj systém Hytec. Tento systém vychádza so štíhleho vretena a môžme ho definovať ako stredne intenzívny pestovateľský systém, dosahujúci vysokú produktivitu práce, vysokú kvalitu plodov, dosiahnutú dobrým osvetlením všetkých častí koruny stromu. Tento - Hybrid tree cone system (Hytec) - bol vyvinutý na konci 80. rokov 20. storočia Bruceom Barrittom v USA. Hytec bol vyvinutý špeciálne pre suché oblasti s veľkým rizikom slnečného úpalu plodov. Systém má veľké výhody vo vyššom, skorom a stálom hektárovom výnose a taktiež vo vysokej efektivite práce a výbornej kvality plodov. Je to kombinácia štíhleho vretena, a vertikálnej osi, pričom výška a objem koruny sú volené ako prostredná hodnota týchto tvarov. Navyše sú pri ňom využívané techniky pre kontrolu sily rastu a minimálny rez s využitím šikmého tvarovania koruny, ako pri vedeniach Tatura, Geneva Y a Guttinger V. Tieto techniky sú začlenené a použité pri tvarovaní stredníka stromov systému Hytec.
Stromy sú vysádzané v stredných až vysokých hustotách jednoriadkovo na zakrslé podpníky s podporným systémom. V rámci vysokej skorej hektárovej produkcie sa osvedčilo používať podpníky M 9, B 9 a M 26. K dosiahnutiu skorej produkcie sa stromy pestujú v jednoriadkovom systéme od 1400- 2300 ks stromov na hektár. Optimálny spon v riadku je 1,25- 2 m a v medziradí 3,5- 4,25 m. Každý strom je podporovaný buď trojdrôtovým vertikálnym vedením na samostatných koloch, alebo bambusovou tyčou či kovovou trubkou, na ktorej sú umiestnené samostatné drôty opornej drôtenky. Oporný systém je použitý ako prevencia pred nakláňaním, či zlomením stromu z dôvodu silných vetrov a k dosiahnutiu vzpriameného rastu. Kónicky tvarované stromy sú tvarované vertikálne, prípadne spôsobom cik- cak do výšky 3 m, so šírkou stromu na báze 1,5- 2,25 m v závislosti od sponu v riadku.
Na zníženie sily rastu stromu smerom do výšky, stredník počas rokov tvarovania koruny režeme alebo každoročne ohýbame v podstate podobne ako u systému štíhle vreteno. Technika úpravy kmeňa spôsobom cik- cak redukuje výšku stromu a podporuje rast laterálnych konárov. Stredník sa preto musí takto upravovať každú sezónu. Na dosiahnutie vyššej produkcie plodov sa rovnako ako u štíhleho vretena pestujú stromy do vyšších výšok s väčším objemom koruny, čo je charakteristické pre pestovateľský systém vertikálna os. Distribúcia svetla je u Hytecu upravená udržiavaním otvorenej štruktúry koruny. Slnečný úpal je redukovaný prostredníctvom tieniacich konárov bočných vetiev vzniknutých pri zakrátení konára, teda techniky ktorá sa využíva pri štíhlom vretene, ale nie pri tvarovaní stromov v tvare vertikálnej osi. Hytec systém je vhodný k dosiahnutiu vysokej a bohatej úrody, spolu s využitím podpníkov, ktoré privedú strom rýchlo do plodnosti. Stromy dosahujú pomerne vysokú kvalitu ovocia a to vďaka kvalitnému osvetleniu vo všetkých častiach relatívne kónickej koruny.Existuje niekoľko metód tvarovania, ktoré znižujú rast vrcholu a posilňujú dolné poschodia stromu. Medzi dva najpoužívanejšie a najdôležitejšie patria:


1) Metóda kompletného odstránenia vrcholu a prevod vrcholu na menej vzrastaný konár s odklonom 45 až 90 stupňov od kmeňa. Ide o spôsob rezu Hytec v prvom až treťom roku, pri ktorom sa každoročne v zime odstráni vrcholový výhon s odklonom 45 až 90 stupňov.


2) Metóda vyviazania vrcholu k opore pod uhlom 45 až 90 stupňov. Ide o spôsob tvarovania, pri ktorom sa každoročne vrcholový výhon vyviaže k opore začiatkom júla pod uvedeným uhlom, používa sa aj u štíhleho vretena.
Hytec systém zaisťuje silnú skorú produkciu, vysokú hustotu stromov, rozvetvenie stromov, horizontálne postavenie vetví a minimálny rez. Vysoké hektárové výnosy sú dosahované pri relatívne vysokých stromoch s veľkým objemom koruny. Vysoká kvalita plodov je výsledkom výbornej distribúcie svetla do všetkých častí pomerne úzkeho kužeľovitého tvaru koruny. Popálenie plodov je minimalizované prekrývajúcimi konármi a tiež podporou rastu bočných výhonov, ktoré plodom poskytujú čiastočné zatienenie. Vysoká pracovná efektivita je dosiahnutá hlavne zberom, prebierkou a rezom a dokonalým tvarovaním (Tab. 5). Takisto je redukované aj množstvo použitého pesticídu z hľadiska tenšej koruny stromu.

Prvý rok, po výsadbe
Vysádzame tak aby miesto štepenia bolo aspoň 0,1 m nad povrchom pôdy. Odstránime všetky výhony vyrastajúce z kmeňa do výšky 0,6 m od zeme spôsobom na konárový krúžok. Stromčeky s rozkonárením sa zrežú na 0,9 m od zeme a všetky výhony sa zrežú použitím šikmého rez na pätku dlhú 0,02 m. V prvom roku sa odstraňuje druhý a tretí púčik pod novým terminálnym púčikom, aby sa eliminovali konkurenčné výhony z terminálu. Počas tohto roku odstraňujeme zo stromu aj kvety. Pri vysádzaní nerozvetvených stromov, resp. hrotiakov režeme stromček 0,8- 0,9 m nad zemou. Rozvetvené stromy sú zrezávané 0,25 m nad vrcholom posledného rozkonárenia, čo je obvykle vo výške 0,9- 1,15 m nad zemou. Rozvetvené stromy sú vhodnejšie, pretože zvyšujú skoré plodenie. Konáre, ktoré sú dlhšie ako 0,5 m sú skracované mierne o 1/3 svojej dĺžky, pre spevnenie konára, pre redukciu jalového dreva a pre zredukovanie nežiaduceho pomeru medzi korunou a koreňmi a pravdaže aj pre zmiernenie šoku z presadenia. Konáre sú tak tvarované horizontálnym smerom až do odklonu uhlu 30 stupňov nad horizont. Počas prvého roka v ovocnom sade vychovávame terminál. Môže to byt’ pomocou rezu v dormantnom období, ohýbaním výhonov, alebo bez zásahu. Pokiaľ nebol terminál rezaný či ohýbaný, tak v nasledujúcom roku sa vytvorí dlhý pokračujúci výhon, ktorý je charakteristický svojim silným rastom do výšky. Tendenciu k silnému rastu vrcholu je u odrôd rozdielna, odroda Gala má tendenciu rastu vrcholu do výšky silnejšiu ako Fuji.
Zapestovanie terminálu môže byť podľa niektorých nasledujúcich možností:
1. malý alebo mierny rez hornej časti
2. ponechaním bez rezu a vytvarovať vertikálne
3. ponechaním bez rezu a ohýbaním do uhlu 45 stupňov

Ponechanie bez rezu sa používa pokiaľ je samotný rast terminálu slabší, spravidla menej ako 0,5 m, čím podporíme silnejší rast a stimuláciu rozvetvovania. Na druhej strane ohýbanie terminálu sa používa vtedy, ak je jeho rast silný, dĺžka je viac ako 1 m. Týmto zároveň znížime aj samotnú výšku stromu a tým podporíme rozvetvovanie. Základom je však dobre odhadnúť silu rastu terminálu ešte predtým ako vyberieme vhodnú výchovnú možnosť zapestovania terminálu. Ihneď po výsadbe musíme kmienok vyviazať k opore. Pri plodnosti už v prvom roku, ponechávame na strome len jeden plod, aby nedošlo ku preplodeniu a tým pádom aj ku zababčeniu. Cieľom rezu v prvom roku po výsadbe je vytvorenie silného vyhnutia vrcholového terminálu a tým obmedzenie rastu terminálu. Ak vrchol stromu v prvom roku nezostrihneme vznikne tvar štíhle vreteno. Začiatkom leta je potrebné nainštalovať systém opory stromu s podporou do výšky až 3 m. Pripojenie stromu ku opore je v mieste stálych kostrových konárov prvého poschodia. Prichytávacia slučka musí mať priemer aspoň 0,05 m aby neprekážala budúcemu rastu kmeňa.

Druhý rok po výsadbe
V druhom roku sa musí zabrániť preplodeniu a na strome ponechávame 3- 5 plodov. V tomto roku tiež vyväzujeme vrchol a postranné konáre. Vyväzuje sa pred tvorbou kvetných púčikov v júli.
Počas dormancie ohýbame stredník do uhla 45 stupňov a prichytáva sa o podporný stĺp. V polovici júla vyväzujeme 4 až 5 nižších kostrových konárov mierne do vodorovnej polohy.

Tretí rok po výsadbe
V štádiu dormantneho obdobia je potrebné vykonávať ohýbanie stredníka do uhla 45 stupňov v opačnom smere ako bol ohýbaný v predchádzajúcom roku a prichytávať stredník ku opornému stĺpiku. Odstraňujeme príliš silné kolmo rastúce výhony, ktoré sú hrubšie ako 2/3 priemeru stredníka šikmým rezom. Počas nasledujúceho leta vyväzujeme silnejšie kolmejšie výhony do vodorovnej roviny. Upravujeme aj kratšie nižšie položené kostrové konáre, tak že im rezom pridelíme voľné miesto pre rast a tým zabránime poškodeniu a nepravidelnému rozloženia koruny.
V ďalších rokoch dávame pozor na preplodenie a robíme prebierky plôdikov. Vyväzujeme vzpriameno rastúce výhony a terminál. Pri reze odstraňujeme tieniace alebo odplodené konáre.

Štvrtý rok po výsadbe
Vykonávané operácie počas štvrtého roka sú rovnaké ako tie ktoré sme vykonávali v treťom roku s výnimkou, že kratšie horizontálne plodné konáre rezom zhusťujeme a znížime tým ich dĺžku. Vykonáva sa tiež letný presvetľovací rez pre podporenie prenikania svetla viac do koruny stromu a tiež pre udržanie pyramidálneho tvaru koruny.

Piaty rok a ďalšie roky po výsadbe
Zimný rez vykonávame počas dormancie tak, že znížime strom na požadovanú výšku zrezaním terminálu na bočnú rodivú vetvu. Skracujeme dolné kostrové konáre prevodom na bočné konáre, pre uľahčenie pohybu mechanizácie a tým aj zachovávame kvalitu plodov na nižších vetvách. Skracujeme konáre, ktoré rastú vyššie ako nižšie položené konáre do kónického tvaru. Opakovane odstraňujeme silnejšie kolmo rastúce konáre. Letný rez pozostáva iba z presvetlenia koruny a udržovania pyramidálneho tvaru.

Úspech pri pestovaní stromov v systéme Hytec možno dosiahnuť, ak budeme:
1. používať slabo vzrastné podpníky (M 9, M 26)
2. vysadzovať len dobre rozvetvené stromy typu knip s 5- 8 predčasnými výhonmi
3. vysadzovať jednoriadky s intenzitou 2 000 stromov na hektár
4. používať oporu stromov, koly alebo oporný systém stĺpikov, alebo tyčiek s drôtenkou
5. zachovávať tvar koruny úzkeho kužeľu, so šírkou do 1,8 m a výškou do 3 m
6. spomaľovať rast vrcholov, vyväzovaním do oblúku alebo s prevodom na slabší konár s uhlom odklonu 45 stupňov od kmeňa, čo vytvára plodonosný oblúk
7. zakracovať a prerezávať konáre, ak zaplnia dané miesto
8. skracovať plodné výhony pri vrchole pre zachovanie úzko kužeľovitého tvaru
9. obnovovať konáre, ak dochádza ku zatieneniu a zhoršeniu kvality plodov
10. zavlažovať a pod stromom bude nezatrávnený a nezaburinený pás

Návrat na obsah