>

Odhad úrody - OVOCINÁRSTVO

Prejsť na obsah

Odhad úrody

Už v priebehu obdobia vegetácie môžeme s väčšou alebo menšou presnosťou odhadnúť veľkosť úrody. Je to dôležité z hľadiska viacerých faktorov spojených s výrobou ovocia:

  •   zabezpečenie potrebného počtu pracovníkov v určenom čase;
  •   zabezpečenie obalov, pomocného materiálu, dopravných prostriedkov, skladovacích kapacít atď. (krátkodobé, dlhodobé);
  •   zabezpečenie odbytu v požadovanom rozsahu (v závislosti od dostupných možností realizácie pre rôzne spôsoby upotrebenia);
  •   informácie pre ovocinárske združenie pre potreby ochrany trhu pred dovozom nadbytočného množstva ovocia.

Odhad úrody sa spravidla robí niekoľkokrát za vegetáciu:

  •    po odkvitnutí a nasadení plodov;

  •    po júnovom opade plodov;

  •    2 - 4 týždne pred zberom ovocia.


S postupom vegetácie samozrejme vzrastá presnosť odhadu. Pri každom termíne odhadu, treba odhadovené údaje a východiská pre ich určenie zaznamenať, aby bolo možné porovnať ich so skutočne dosiahnutou úrodou (možná korencia postupu pri budúcom odhade). Pri vlastnom odhade sa uplatňuje skúsenosť ovocinára zo sledovania prvkov úrody v danom sade v predchádzajúcich rokoch. Porovnaním násady kvetov a plodov s týmito hodnotami v aktálnom roku a porovnaním k úrode minulých rokov možno odhadnúť úrodu v aktuálnom roku. Presnejší je odhad, ktorý vykonáme nasledovným postupom: vyberieme náhodne 10 stromov na ploche 1 ha, spočítame plody, určíme priemerný počet plodov pripadajúci na 1 strom a prenásobením počtom stromov na 1 ha a priemernou hmotnosťou plodu konkrétnej odrody (z pomologickej literatúry, alebo lepšie z dlhodobého sledovania na danom stanovišti), získame odhad úrody.

U = p . mp . s / 1000000

U = úroda (t .ha-1)
p = počet plodov pripadajúci na jeden strom
mp = priemerná hmotnosť plodu (g)
s = počet stromov na ha

Presnosť tohoto odhadu stúpa s možnosťou zabezpečenia štandardných podmienok pre rast plodov (závlahou ap.). Použiteľnosť tejto metódy je z prevádzkových dôvodov obmedzená na ovocie s väčšími plodmi.
Pri ovocí s menšími plodmi zisťujeme počet plodov alebo súplodí na rodivom konári, vynásobíme priemernou hmotnosťou plodu alebo súplodia, počtom rodivých konárov na 1 strom alebo ker, počtom rastlín na ha a tak zistíme predpokladanú úrodu.

Návrat na obsah