>

Pestovateľské tvary - OVOCINÁRSTVO

Prejsť na obsah

Pestovateľské tvary


Voľný tvar - stromy rastú vo voľnom, prirodzenom, nijako neriadenom tvare;
Pásový tvar - stromy vysádzame do radov. Rast usmerňujeme tak, aby konáre rástli na obe strany v smere radu. V smere do medziradia ponechávame len kratšie výhony. Celkový rast regulujeme letným rezom. Výška tvaru sa zakončuje zrezaním terminálu na koncový výhon.
Stena - stromy sadíme k drôtenke. Rast stromu usmerňujeme tak, že ponecháme vedľa terminálu len 2 vetvy, ktoré sú vyviazované k vodiacemu drôtu v rade. V neskorších rokoch zakladáme aj druhé, prípadne tretie poschodie dvoch vetiev. V smere do medziradia ponechávame len veľmi krátky plodonosný obrast. Zahustenie regulujeme letným rezom. Výška steny sa zakončuje zrezaním terminálu na konkurenčný výhon rastúci v smere radu.
Palmety
- stromy vysádzame k vodiacemu drôtu. Rast stromu usmerňujeme rezom a vyviazovaním letorastov do pravidelných tvarov napr. "V" tvaru u hrušiek, napr. Těchobuzická palmeta", alebo *U" tvaru u jabloní. Používa sa výnimočne, pretože ide o nákladné a pracné vedenie stromov.


Typy výsadieb jabloní

Ovocná stena štíhlych vretien


Zakladá sa z dvojročných stromčekov alebo z jednoročných stromkov s predčasným obrastom, spon 4 x 0,8-1,5m, výška tvaru 2 - 2,3m, oporou je drôtenka so výškou drôtov 0,6, 1,2 a 1,8m. Požívajú sa stromčeky na slabo rastúcich podpníkoch, na horších pôdach možno použiť i stredne silno rastúce podpníky.
Architektúra tvaru - stredník so špirálovite rozmiestnenými, viac-menej vodorovnými konármi charakteru polokostrových s rodivým obrastom, od výšky 0,5 m vytvárajúcimi vretenovitý tvar, výška tvaru do 2,2 m Pri superštíhlom vretene kratšie konáriky až rodivý obrast na strednom konári. Ohýbanie a dvojstupňový sektorový rez, obmena konárikov po 4 až 6 rokoch. Udržiavanie výšky a šírky tvaru rezom na prevod na vhodný výhonok bez jeho skracovania.
Spôsob dopestovania tvaru - Pri výsadbe stromčekov s bočným obrastom sa v prvom roku stredný výhonok skracuje vo výške 0,9 až 1,2 m (0,4 m nad najvyšším bočným konárikom), bočné výhonky rozložené do obvodu korunky sa preriedia na 3 až 4 najvhodnejšie, skracujú sa minimálne (DSR) alebo vôbec nie, môžu sa ohnúť a vyviazať do vodorovnej roviny, všetky nevyhovujúce (vzpriamené, konkurenčné) sa odrežú na konárový krúžok. V prípade veľmi kvalitného výsadbového materiálu (bohatá koreňová sústava), vysadeného na jeseň, na pozemku so zabezpečenou závlahou, prípadne hnojivou závlahou nie je rez po výsadbe nevyhnutný. Bočný obrast, ktorý sa nachádza nižšie ako 0,5 až 0,7 m sa odstráni úplne. Pri výsadbe hrotiakov sa tieto skrátia vo výške 0,9 až 1,0 m a odstráni sa bočný obrast pod výškou 0,5 až 0,7 m.
V priebehu vegetácie sa rez nerobí, s výnimkou vylamovania konkurenčných a iných nežiadúcich letorastov. Konkurenčné letorasty sa odporúča vylomiť v období keď majú dĺžku 70 až 100 mm. Ostatné silnejšie rastúce sa koncom jari ohnú do vodorovnej polohy, v ktorej zdrevnatejú. Ohnutie možno zabezpečiť vyviazaním alebo použitím závaží. Tenšie výhonky a výhonky s bohatou násadou kvetných pukov nie je nevyhnutné vyväzovať, predpokladá sa ich ohnutie zásluhou hmotnosti plodov. Na oslabenie rastu a zmenu smeru rastu silných bočných výhonkov možno použiť ich húžvenie v bazálnej časti, čo možno vykonať už počas vegetácie na letorastoch.
V druhom roku po výsadbe výhonok stredníka neskracujeme, ak je príliš dlhý, ošetríme stredník rezom na prevod na vhodný kratší bočný výhonok, ktorý sa vyviaže do vzpriamenej polohy, bočné výhonky nerežeme, alebo len mierne, s použitím dvojstupňového sektorového rezu. Ak sme v lete neodstránili konkurenčné výhonky, urobíme tak pri jarnom reze. Takto postupujeme každý rok až po dosiahnutie výšky 2,0 až 2,2 m (prípadne viac podľa zámerov pestovateľa). Terminálny výhonok stredníka neskracujeme, aby sme nepodporili regeneračnú vlnu a tvorbu silných konkurenčných výhonkov. V prípade odrôd rodiacich i z púčikov v bočnom postavení na jednoročnom dreve sa odporúča vyštipnúť po vypučaní súkvetia vo vrcholovej časti terminálneho výhonka. Na podporu dobrých uhlov odklonu možno využiť vylomenie mladých letorastov vyrastajúcich zo 4 až 5 púčikov pod vrcholovým v období, keď dosiahnu dĺžku 70 až 100 mm.
Bočné konáriky po dosiahnutí veku 5 rokov, keď klesá ich vitalita a mohla by poklesnúť kvalita ovocia, nahradíme novým vitálnym výhonkom, pričom sa vyrodený konárik režie na konárový krúžok, v prípade stromčekov s dobrou silou rastu možno odporučiť vylamovanie konárikov bez zatierania rán. Pri slabšie rozkonárujúcich odrodách možno použiť rez na krátky (10 mm) kýpeť a následné využitie vytvorených vlkov ako náhrady odstráneného konára s použitím rôznych zásahov na premenu vlkov na rodivé konáre.
Pri tvarovaní a reze je dôležité zabezpečiť v prvých rokoch primeranú dominanciu stredníka, zároveň vitalitu i najnižšie položených konárov, ako i rovnováhu medzi rastom a rodivosťou. Nesmieme dopustiť premenu budovaných konárov na kostrové.

Ovocná stena voľných palmiet


Zakladá sa z dvojročných stromčekov štepených na stredne až slaborastúcich podpníkoch, spon 4 x 1,5 - 2 m, výška max. 2 - 2,3 m a šírka steny max. 1,5 m. Tvar sa skladá zo stredníka a 2 kostrových konárov orientovaných v smere radu, na ktorých sa zapestujú polokostrové konáre a rodivý obrast. Potrebná je drôtenka.

Pásová stena voľne rastúcich zákrpkov


Spon výsadby - 4,5 až 5 x 1,5 - 2,5 m (pri hruškách v hornej hranici rozpätia)
Podpníky - slabšie až stredne rastúce
Výsadbový materiál - hrotiaky alebo stromčeky so zapestovanou korunkou
Opora - nie je nutná, len kolík po výsadbe, predovšetkým pre slaborastúce podpníky
Architektúra tvaru - prirodzená koruna so stredníkom a 3 - 5 kostrovými konármi, s výškou kmeňa 0,5 až 0,7 m, výška maximálne 2 - 2,5 m. Kostrové konáre sa zakladajú naraz, potreba dbať na udržiavanie svetlosti koruny a podriadenosti konárov, druhé poschodie menej výrazné, zakladá sa vo výške približne 0.8 m nad prvým poschodím po jeho spevnení.
Spôsob zapestovania tvaru – hrotiak po vysadení skrátime vo výške, ktorá sa rovná výške kmienika zväčšenej o približne 0.25 m. Z púčikov nad výškou kmeňa v priebehu prvej vegetácie vylomíme podľa potreby konkurenčný letorast pod vrcholovým, vylámeme tiež letorasti vyrastajúce na kmieniku.. Na stromčeku s korunkou vyberieme 3 až 4 bočné výhonky rozložené v priestore, ktoré budú základom kostrových konárov a zrežeme ich na rovnováhu (do rovnakej výšky), stredník skrátime približne 0,10 – 0,15 m nad touto rovinou. Pri budovaní konárov možno použiť dvojstupňový sektorový rez. V priebehu vegetácie vylámeme konkurenčné letorasty. zahusťujúce letorasty a letorasty vyrastajúce na kmeni.
V ďalšom roku mierne skrátime predlžujúce výhonky kostrových konárov na rovnováhu, zahusťujúce a nevhodné výhonky odstránime prerezávaním a v prípade potreby dosiahnutia vhodnej podriadenosti konárikov skracujeme bočné výhonky. Slabo rastúce a smerujúce nadol nemusíme skracovať. Stredník skracujeme 0,15 m nad rovinou skrátenia kostrových konárikov. V ďalších rokoch budujeme v dostatočných odstupoch (0,4 m) polokostrové konáre, ostatné bočné výhonky premieňame na rodivý obrast, alebo odstraňujeme ak sú príliš husté. Druhé poschodie zakladáme až po zosilnení konárov prvého poschodia. V priebehu celého života stromčeka sa odstraňujú križujúce sa, zahusťujúce a choré, či suché výhonky, aby sme dosiahli svetlosť koruny. Pri príznakoch starnutia začíname s detailným, plytkým zmladzovacím rezom (rez na prevod na konáriky smerujúce nahor, pri odrodách majúcich sklon k zahusteniu koruny využívame prerezávanie výhonkov a konárikov.

Ovocná stena superštíhlych vretien


Zakladá sa z dvojročných stromčekov so zapestovanou korunkou, spon 3 x 0,8 - 0,4 m, výška tvaru 2 - 2,2 m, oporou je drôtenka s výškov drôtov 0,6, 1,2 a 1,8 m, vhodné je i použitie kolíka.
Pri výsadbe dvojročných stromčekov sa v prvom roku stredný výhonok skracuje vo výške 0,9 až 1,2 m (0,4 m nad najvyšším bočným konárikom), bočné výhonky rozložené do obvodu korunky sa skracujú do jednej roviny tak, aby ich stredník prevyšoval o 0,15 až 0,3 m, bočné výhonky sa ohnú a vyviažu do vodorovnej roviny a nevyhovujúce (vzpriamené, konkurenčné) sa odrežú na konárový krúžok. V priebehu prvého roka sa zakladajú 3 až 4 konáriky. Bočný obrast, ktorý sa nachádza nižšie ako 0,5 m sa odstráni úplne. Pri výsadbe hrotiakov sa tieto skrátia vo výške 0,9 m a odstráni sa bočný obrast pod výškou 0,5 m.
V priebehu vegetácie sa rez nerobí, s výnimkou vyštipovania konkurenčných a iných nežiadúcich výhonkov. Ostatné silnejšie rastúce sa koncom jari ohnú do vodorovnej polohy, v ktorej zdrevnatejú. Ohnutie možno zabezpečiť vyviazaním alebo použitím závaží.
V druhom roku po výsadbe skrátime výhonok stredníka približne o tretinu (asi 0,4 m nad najvyšším bočným výhonkom) a bočné výhonky nerežeme, alebo len mierne, s použitím dvojstupňového sektorového rezu. Ak sme v lete neodstránili konkurenčné výhonky, urobíme tak pri jarnom reze. Takto postupujeme každý rok až po dosiahnutie výšky 2,0 až 2,2 m.
Bočné konáriky po dosiahnutí veku 5 rokov, keď klesá ich vitalita a mohla by poklesnúť kvalita ovocia, nahradíme novým vitálnym výhonkom rezom na prevod.
Pri tvarovaní a reze je dôležité zabezpečiť potlačenie prirodzenej dominancie vrchola a vitalitu i najnižšie položených konárov, ako i rovnováhu medzi rastom a rodivosťou. Nesmieme dopustiť premenu budovaných konárov na kostrové.
K tomu slúžia nasledovné opatrenia:

  • náhrada predlžujúceho výhonka stredníka jeho zosadením na nižší konkurenčný výhonok

  • ohnutie terminálneho výhonka o 90 o alebo 180 o pri jarnom reze a využitie vhodného výhonka rastúceho z vrchola oblúka na nahradenie terminálu

  • odlistenie hornej polovice terminálneho letorastu v polovici augusta

  • po dosiahnutí želanej výšky stromčeka jeho zosadenie na vhodný slabo rastúci bočný konárik

  • oneskorený rez - v termíne pred kvitnutím

  • dvojstupňový sektorový rez s druhým stupňom realizovaným počas vegetácie

  • rez na koncový kvetný púčik (na oslabenie rastu).

Letný rez sa neodporúča, s výnimkou skorého vyštipnutia konkurenčných letorastov, čo však nie je nevyhnutné.

Typy výsadieb hrušiek


Pásová výsadba zákrpkov


Spon 5 x 3 - 2,5 m, na duli s mierne spološteným pôdorysom, so 4 kostrovými konármi a stredníkom. Klasický typ výsadby vhodný pre menej intenzívne podmienky.

Pásová výsadba vretenovitých zákrpkov


Zakladá sa z jednoročných stromčekov. Spon 3,5 - 4 x 1,2 - 2 m, na slabo rastúcich podpníkoch (rôzne typy dule) s eliptickým pôdorysom a výškou do 2,5 m. Je to tvar bez typických kostrových konárov a bez výraznýzh poschodí.
Na jednoročnom stromčeku vyberieme vo výške 0,4 m zdravý púčik ako základ najnižšieho konára, nad ním ešte 2 až 3 z odstupom vhodne rozmiestnené a ostatné púčiky vyslepíme a skrátime na púčik, ktorý bude základom stredníka (striedavý rez). V priebehu vegetácie stredný letorast vyväzujeme ku kolíku, ostatné ponechávame bez zásahu. Na jar ďalšieho roka skrátime stredník tak, že prevyšuje ostatné výhonky o 0,1 m a bočné výhonky sa silne skrátia tak, aby vyhnali všetky ponechané púčiky. Začiatkom leta z nich vytvorené letorasty ohneme do vodorovnej polohy a nevhodné odstránime. Pri letnom reze odstraňujeme nevhodne rastúce letorasty a premenu silnejšie rastúcich na obrast podporíme krátkym alebo dlhším letným rezom (podľa odrody).
Nasledujúci rok skrátime terminál na päť dobre vyvinutých púčikov a bočné nové výhonky na stredníku hlboko na horný púčik, v máji až júni potom odstránime silne rastúci, vzpriamený koncový letorast a ostatné vylámeme alebo ohneme podľa potreby. Na stredníku ponecháme len 2-3 silne rastúce bočné letorasty, ktoré na jar opäť silne skrátime. Predlžujúce výhonky konárikov skracujeme pomerne hlboko aby sme podporili tvorbu nových silných prírastkov, ktoré vždy začiatkom leta ohýbame do vodorovnej (menej rodivé cv.) alebo mierne šikmej polohy (rodivé cv.). Každoročne zakladáme na stredníku maximálne 2-3 bočné konáre. Po 5. roku silný rast ustáva a letorasty už treba ohýbať len minimálne. Po 4.-5. roku konáre s obrastom nahradzujeme novými konárikmi, na ktorých zapestujeme nový obrast.

Marchandova zástava


Tvar vyžadujúci drôtenku zloženú zo 4 drôtov vzdialených 0,35 m od seba. Spon 3 - 3,5 x 1,5 - 2,5 m. Odporúča sa severo-južná orientácia radov.
Výsadba sa zakladá z hrotiakov, ktoré sa vysádzajú pod uhlom 45 o, naklonené smerom na sever, v prípade silno rastúcich odrôd s výraznou apikálnou dominanciou až pod uhlom 30 o. Tvar sa skladá zo stredného konára pestovaného pod uhlom 45 o (resp. 30 o) k vertikále, z ktorého sa zapestujú polokostrové konáre pod pravým uhlom, smerujúce nahor, na spodnej strane sa nechávajú len kratšie obrastové konáriky.
Po vysadení sa hrotiak mierne skráti. Vzhľadom na smerovanie osi výhonka púčiky na ňom vypučia takmer všetky a vyprodukujú vyrovnané výhonky, ktoré sa nechávajú voľne rásť. Prípadné prebytočné alebo konkurenčné prírastky sa môžu včas vylámať.
Na jar duhého roku sa predlžujúci výhonok stredníka skráti o 1/3, 2 z bočných výhonkov vytvorených pri báze stromčeka sa ohnú a vyviažu k spodnému drôtu, ostatné sa odstránia na konárový krúžok. Po vypučaní sa všetky letorasty vytvorené z púčikov na hornej strane stredného konárika vylámu čo najskôr, ponechá sa predlžujúci letorast a letorasty vyrastajúce zo spodnej strany stredníka, prebytočné sa môžu tiež vyštipnúť. Odporúča sa i vyštipnutie konkurenčných letorastov v blízkosti vrchola základného konára (do vzdialenosti 50 mm od predlžujúceho letorastu). Žiadúce je vytvorenie polokostrových konárov vzdialených 0,2 až 0,3 m od seba, ostatné v prípade ponechania treba zaštipovaním premeniť na rodivý obrast. Vytvorené bočné prírastky, ktoré budú základom polokostrových konárov sa na jeseň alebo v druhom roku na jar ohnú smerom na hornú stranu stredníka a vyviažu sa pod uhlom 90 o voči stredníku, slabšie konáriky pri báze sa môžu nechať neohnuté, na vyplnenie prázdneho miesta na spodnej strane stredníka. V prípade, že sa jedná o odrody so silnými prejavmi preferencie rastu v horných častiach konárikov, alebo slabším rozkonárovaním, ktoré boli vysadené pod uhlom 30 o, možno ohnúť výhonky ešte viac (asi 30 o od horizontály).
V ďalších rokoch až do dosiahnutia konečnej výšky tvaru sa postupuje podobným spôsobom. Vylomenie nežiadúcich letorastov môžeme nahradiť ich radikálnym skrátením v polovici júna (Lorettov rez), ktorým dosiahneme ich premenu na rodivý obrast. Odporúča sa zaštipovať i silnejšie letorasty rastúce do medziradia a rozširujúce ovocnú stenu. Pri starších stromoch sa periodicky obnovuje rodivý obrast.

Návrat na obsah