>

Tvarovanie štíhleho vretena - OVOCINÁRSTVO

Prejsť na obsah

Tvarovanie štíhleho vretena

Prvý rok po výsadbe

Je dobré vysádzať viac rozkonárené stromčeky. Stromček sa vysádza tak, aby miesto štepenia bolo aspoň 0,1 m nad povrchom pôdy. Odstraňujú sa všetky konáre vyrastajúce z kmeňa do výšky 0,6 m od zeme, spôsobom na konárový krúžok. Konárový krúžok je dobre viditeľná zdurenina v mieste, odkiaľ vyrastá výhon alebo konár. V mieste konárového krúžku sa nachádzajú spiace očká. Ak odrežeme výhon, konár alebo kostrový konár v mieste konárového krúžku, prebudíme spiace očká a tie začnú rašiť. Týmito často vodorovnými, prípadne ľahko šikmými výhonmi môžeme predovšetkým u vretenovitých zákrpkov ale aj ovocných stien obnoviť plodonosný obrast, alebo nám môže u zmladených stromov poslúžiť ako predĺženie silnejších konárov.
Stromy s troma a viac kostrovými konármi, dlhými 0,25 m by mali byť vedené na vrchnej časti kostry. Najvrchnejší bočný konár by mal byť vyviazaný smerom hore, ako nový terminál. Konáre dlhšie ako 0,45 m by mali byť vedené tak, že sa zreže tretina ich dĺžky.
Tento rez nazývame aj rezom stredným. Vykonávame ho aj v období plnej rodivosti. Pri tomto reze odstraňujeme asi polovicu výhonku. Pri slabšie rastúcich kultivaroch ponechávame menej než polovicu, aby sme podporili rast, naopak pri silnejšie rastúcich kultivaroch ponechávame viac ako polovicu výhonku. Ak počítame, že letorasty sú dlhé asi 0,4 - 0,6 m, čo je dôkazom správanej agrotechniky, ponecháme z nich asi 0,25 m.
Ak nové bočné výhony vyrastú o 0,05- 0,1 m, tak na ne pripíname štipce na bielizeň, aby sme podporili širší uhoľ rozkonárenia. Na začiatku leta, inštalujeme systém opory stromov, ktorý umožní podporu stromu do výšky 2,5 m pre systém štíhle vreteno. Pri štíhlom pyramidálnom systéme udáva Tusin podporu stromu do výšky až 3 m a nedoporučuje zrezávanie stredníka. Pripojenie stromu k opornému systému sa robí trvalým vyviazaním nad prvým poschodím kostrových konárov so slučkou v priemere 0,05 m pre umožnenie rastu kmeňa. Vertikálny vývoj stredníka podporuje stĺp s trvalým vyviazaním. V júli sa štipce z letoratov odstraňujú.
Spôsob, akým sa režú stromy v pestovateľskej sezóne závisí od kultivaru a v rámci daného kultivaru na veľkosti zapojených stromov. Jednoročné stromy, bez bočných vetví sú znížené zhruba na 0,85 m nad zemou v prípade odrôd, ako je Golden Delicious, a Winston. Pre kultivary s pozvoľným rastom koruny, ako je Orange Pippin Cox, sa rez vykonáva o niečo vyššie v 0,9 - 0,95 m. U kultivarov s dlhými konármi, ako Belle de Boskoop, režeme radšej až vo výške 1m. Táto výška platí aj pre stromy sadené s miestom štepenia 0,1 až 0,15 m nad úrovňou pôdy.
Výška rezu jednoročných stromov zo zapestovanou korunkou je približne 0,3 m nad najvyšším užitočným bočným výhonom. V prípade mimoriadne dobrého rozvetvenia stromov rezanie možno vynechať za predpokladu, že kultivary majú tendenciu formovať holé konáre. Bočné výhony, ktoré sú menej ako 0,4 až 0,5 m nad úrovňou pôdy sa úplne odstraňujú. Sú príliš nízko položené na to aby plodili. Vyššie položené bočné výhony by sa nemali odstraňovať, mohli by znížiť výnosovú kapacitu.
Dôraz sa kladie na výhody rozvetveného stromu v porovnaní s nerozvetveným. Rozvetvené (plodné nadzemné časti, ktoré vznikli už v ovocnej škôlke) sú umiestňované vodorovne, vyväzované smerom dolu pri ich nadbytku. Okrem toho z kvetných púčikov už rozvetvených stromčekov, dochádza k prvej úrode už v druhom vegetačnom období od obdobia výsadby. V prípade, nerozvetvených stromov vyväzovanie bočných konárov smerom dolu, je často nevyhnutné až na konci prvého vegetačného obdobia. Menšou nevýhodou u týchto stromčekov je to, že k prvej úrode nedochádza skôr ako pred treťou sezónou od výsadby, s výnimkou pre kultivary, ktoré rodia na jednoročnom dreve. A preto aj výskum na chemickú indukciu u plodných nadzemných častí v ovocných škôlkach je dôležitý. Výsledky u kultivarov, ktoré sa prirodzene nerozvetvujú ako napr. Belle de Boskoop sú s toho dôvodu sľubné.


Druhý rok, po prvom vegetačnom období

V čase dormancie, ak bol dobrý rast, dĺžka rastu terminálu je nad 0,45 m, vyviazaný terminál a silnejšie kostrové konáre sú vodorovne. Prípadne odstránime terminál a nahradíme ho vodorovne rastúcim kostrovým konárom a vyviažeme ho ako nový terminál. V polovici júna vyväzujeme terminál znova ku kolíku, tým umožníme plynulo a zároveň trvalo zakrivený ohyb. Robí sa aj ručná prebierka plodov na vzdialenosť 0,15 m od seba. V auguste sa nižšie kostrové konáre vyväzujú dolu aby mohli lepšie niesť plody.
Pri štíhlom pyramidálnom systéme Tusin znova neodporúča zrezávať stredník. Ak sú potrebné ďalšie kostrové konáre, urobíme zárezy nad vhodným miestom na kmeni, aby sa podporila tvorba spiacich púčikov v mieste rezu. Ďalej sa odstraňujú silné letorasty, ktoré konkurujú stredníku. Vyväzujeme 4- 6 stálych základných kostrových konárov poschodia 15 stupňov nad horizontálnu polohu.
V tomto období si strom vyžaduje len zopár operácií z hľadiska rezu. Ohýbanie konárov, ktoré inak konkurujú stredníku, sú vykonávané často, pokiaľ nie sú vhodné iné bočné výhony na utvorenie koruny. Len takto konkurujúce konáre s pomerne širokým uhlom rozvetvenia sú vyväzované. Konáre vo veľmi ostrom uhle je lepšie odstrániť. Konkurenčné výhonky sú v každom prípade odstraňované, keď sú prítomné dostatočne dobre umiestnene bočné výhony, ktoré poslúžia na vytvarovaní kostrových konárov. U kultivarov, kde rastový vrchol stromu má tendenciu dominovať nad rastom postranných konárov, ako je Golden Delicious, tak hlavný predlžujúci výhon kmeňa je často odstránený a konkurenčné bočné výhony majú dovolené, aby sa stali terminálom miesto neho. Keď sa to robí postupne o pár rokov neskôr, terminál sa pokriví a v dôsledku apikálnej dominancie sa zníži. Ak vyrástli výhony z kmeňa vo výške do 0,5 m od zeme, tak sa odstraňujú.
Kultivary majúce tendenciu vytvárať holé stredníky, ako je Belle de Boskoop, môžu využívať zaštipovanie predlžujúceho výhonu stredníka. Pre iné odrody to môže mať ničivý efekt, pretože podnieti nežiaduci rast. Ďalším spôsobom, ako zlepšiť pokrytie stredníka s bočným obrastom, je zaštipnúť aktívne rastúce vertikálne predlžujúce letorasty v júni počas prvého vegetačného obdobia.
Bočné letorasty nie sú skracované, ak áno tak len v prípade extrémne slabého rastu. Len v tomto prípade môže byť malé skracovanie prínosné pre dobrý vývoj stromu.

Tretí rok, po druhom vegetačnom období

Ak bol predchádzajúci terminál ohýbaný, výrazne oslabil rast hornej časti stromu a v žiadnom prípade tento rok terminál nerežeme. No ak je terminál silný v raste, vyväzuje sa do vodorovnej polohy, prípadne sa zreže a prevedie na najbližší bočný konár a vyviaže sa ako nový terminál. V polovici júna sa opäť terminál vyväzuje ku kolu a tým mu zároveň umožníme trvalo zakrivený ohyb. Ručná prebierka sa vykonáva rovnako ako predchádzajúci rok. V auguste sa znova nižšie kostrové konáre vyväzujú smerom dolu, prípadne sa nevyväzujú, ale vtedy musíme skracovať kostrové konáre, aby sa zabránilo zlomeniu kostrového konáru a tým aj narušeniu štruktúry koruny.
Vo vrcholovej dominancii stromov sa opäť využívajú konkurujúce výhony na nové predĺženie kmeňa. U kultivarov, kde stredník nie je dominantný, predlžujúce výhony sú ušetrené a príliš ostro rastúce, konkurenčné alebo prebytočné výhony sú odstraňované. Vyväzovanie niekoľkých horných konárov do vodorovnej polohy môže byť užitočné. Opäť platí, že vyväzujeme výhony, ktoré vytvárajú s kmeňom pomerne široký uhol.
Úzko vetvené vidlice sa nesmú vyvíjať na kostre koruny. A aj tu znova platí, že konkurenčné výhony máme odstraňovať. Ak sa kdekoľvek na strome vytvoria, silné vzpriamené konáre musia byť odstránené. V prípade, že rast výhonov je neobvykle slabý, môžeme pristúpiť ku skracovaniu výhonov, inak skracovanie nevykonávame (WERTHEIM, 1978).
Podľa Tusina pri tvarovaní štíhleho pyramidálneho systému by sa počas dormancie nemal terminál zrezávať, odstraňovať by sa mali silné kolmo rastúce výhony, ktoré sú viac ako 2/3 z hrúbky stredníka, šikmým rezom. Po 0,05- 0,1 m prírastkoch, by sa mali silné letorasty konkurujúce stredníku odstrániť. Začiatkom leta odstraňujeme bočné konáre, ktoré sú príliš silné, majú úzko rozvetvené konáre, alebo vyrastajú zo zlej pozície. Konáre vyrastajúce pozdĺž stredníka by mali mať klesajúcu tendenciu, čím by mali znížiť silu rastu stredníka.


Štvrtý rok, po troch vegetačných obdobiach

Počas tohto roku stredník vôbec nerežeme. Odstraňujeme len priveľmi silné vetvy, ktoré sú hrubšie, ako 2/3 z priemeru stredníka šikmým rezom na pätku. Šikmý rez na pätku má za úlohu povzbudiť vypučanie spiacich púčikov, resp. očiek po silnom skrátení výhonu alebo letorastu na dĺžku asi 0,01 m. Prerastenie spiacich púčikov po hlbokom skrátení jabloní alebo hrušiek predstavuje 30- 50 %.
Silnejšie, vzpriameno rastúce konáre a letorasty počas leta vyväzujeme smerom dolu. V polovici júna sa znova stredník vyväzuje ku kolíku a tým znova vzniká trvalo zakrivený ohyb. Vyväzovanie plodných kostrových konárov smerom hore tak nebude podporovať hmotnosť plodu. V auguste vykonávame presvetľovací letný rez na podporenie prenikania svetla do koruny a tiež udržania pyramidálneho tvaru stromu. Ak sú vyväzované spodné kostrové konáre smerom dolu, tak sa nepredpokladá podpora plodov.
Po skončení výchovného rezu, teda v dobe kedy je už koruna zapestovaná, sa musíme starať hlavne o to, aby táto ideálne založená koruna, ostala aj naďalej zachovaná. Strom sa nachádza v plnej sile, tvorba výhonov a vývoj plodonosného obrastu by sa mali držať vo fyziologickej rovnováhe. Tento ideálny stav nastáva, keď strom tvorí dostatok nových výhonov, pravidelne nesie plody a súčasne nasadzuje kvetné púčiky na ďalší rok. Pri prevode na vedľajší konár je treba dodržať zásadu podriadenosti vedľajších konárov ku hlavným a taktiež zásadu, že konáre v dolnej časti by mali byť vždy dlhšie ako konáre rastúce v hornej časti stromu. Letorasty, ktoré sa vyvinuli viac menej vo vodorovnej polohe, ponechávame. Takýto rez môžeme nazvať ako letný presvetľovací rez.
Vrchol stromu by sa mal zrezať alebo previesť na jednoročný výhon prípadne na bočnú vetvu. Akékoľvek nadbytočné výhony by mali byť odstránené, vrátane vzpriamených. V prípade silného vegetatívneho rastu v hornej časti stromu je používaný letný rez, pretože takýto rez zreteľne oslabí rast stromu. Keď sa spodná časť koruny stromu časom prehustí, môžu byť odtiaľ odobrané prvé konáre. Konáre, ktoré sa stali príliš dlhými alebo príliš ťažkými pre ich výšku či umiestenie v korune sú odstraňované v poradí ako prvé.
Príliš poklesnuté vetvy, alebo dlho rodiace drevo, môžu byť tiež skracované. Pozornosť by sa mala venovať na požadovaný, kužeľovitý tvar koruny. Čím vyššie sú konáre položené, tým kratšie by mali byť. Silné, vzpriamené vetvy na konároch alebo kmeni sú vždy odstraňované.
Pri štíhlom pyramidálnom systéme sa odstraňujú v období dormancie prevažne silno rastúce konáre ktoré sú hrubšie ako 2/3 z priemeru stredníka šikmým rezom. Postupne redukujeme množstvo základných kostrových konárov, optimálne na štyri usporiadané do krížového zoskupenia cez a pozdĺž riadku. Odstraňujeme jeden z nich každoročne. Začiatkom leta sa vykonáva rovnaký rez ako bol rez v treťom roku.

Piaty a šiesty rok, po štyroch a viac vegetačných obdobiach

V období keď majú stromy 5 až 6 rokov od výsadby obmedzujeme výšku stromu rezom stredníka do 2. až 3. ročného dreva, prevodom na vodorovný plodný konár. Každoročne odstraňujeme najmenej jeden nežiaduci kostrový konár z dolného poschodia, tak aby tam najmenej 4 ostali. Kratšie spodné kostrové konáre sú prevádzané na bočné konáre a tým uľahčujú pohyb a zachovávajú dobrú kvalitu ovocia aj na spodných vetvách. Kratšie konáre, ktoré sa stali prevísajúcimi sa spätne prevádzajú do horizontálnej polohy. V auguste sa vykonáva letný presvetľovancí rez, ktorý podporí prenikanie svetla hlbšie do koruny a zachová sa ním pyramidálny tvar.
Letný presvetľovací rez sa nazýva aj kontrolný. Jeho cieľom je čo najdlhšie udržať dobrú rodivosť ovocného stromu pri vzájomnom pomere rastu generatívnych a vegetatívnych orgánov, aby strom v dobrom zdravotnom stave dosiahol vysoký vek.
Ku koncu obdobia rodivosti, ovocný strom nasadí veľké množstvo kvetných púčikov, ktoré sotva uživí a práve v tomto období má udržovací rez úlohu regulovať tvorbu vegetatívnych a generatívnych púčikov. Ponecháme len toľko koľko strom unesie. Pri niektorých kultivaroch sa v pokročilejšom životnom štádiu stromu tvoria prirodzené rodivé oblúky. Na najvyššom mieste oblúku sa tvorí silný výhonok, ktorý sa znovu oblúkovito ohne a tak sa koruna nadmerne zahustí. V takomto prípade postupujeme tak, že dolné vyrodené konáre sa odstránia, nehovoriac o tom, že odstraňujeme zároveň aj choré, poškodené alebo do praslena rastúce a vyrodené konáre či výhony.
Základný letný rez sa robí od polovice augusta do začiatku septembra. Pokiaľ prebytočný letorast vyrastá nad plodom, zreže sa na 0,1 m nad plodom. Pokiaľ letorast nevyrastá nad plodom, odstraňuje sa celý až po prvú plodonoš alebo na pätku. Ďalej sa ním odstraňujú hlavne letorasty kolmé, nedávajúce záruku tvorby kvetných pukov pre budúcu úrodu. Vplyvom týchto zákrokov, živiny už nejdú do prebytočných letorastov, ale do plodov, ktoré sú lepšie vyživované, zväčšujú svoju veľkosť a vyfarbenie. Zimný doplnkový rez je jednoduchý, odstraňujú sa z leta ponechané čapíky a to až po prvú plodonoš. Orezávajú sa tiež konáre príliš dlhé a skracujú sa konáre, ktoré majú dostatočnú násadu kvetných pupeňov.
Stromy sú udržiavané v požadovanej výške skôr rezom a prevodom stredníka na bočné konáre ako prevod na postranné výhonky. Nadbytočné výhonky musia byť odstraňované pravidelne. Vrcholy musia zostať osvetlené, aby sa zabezpečila dobrá priepustnosť svetla do nižších časti stromu. V prípade vytvorenia silného stredníka rast mladých výhonov sa oddiali do leta a vtedy je dobré stredník znížiť, teda v dobe pokiaľ ešte nie sú tieto výhonky lignifikované.
Ťažké vetvy nad úrovňou kostry stromu sa musia odstrániť včas, inak z nich budú vyrastať kostrové konáre. Mal by sa zachovať dostatočný počet konárov, pretože nadmerná redukcia by mohla viesť ku slabej produktivite.
Plodné drevo sa skracuje v prípade potreby, najmä pri úrodných kultivarov. Skrátenie konárov sa najlepšie vykonáva prevodom na bočný konár. Zakrátenie výhonov alebo konárov, bez prevodu je chybné, pretože to núti strom viac k rastu, výnimkou pri ktorej to spraviť môžeme je, ak sú konáre plodné a prevísajú smerom dolu. Vzpriamene a dovnútra rastúce výhony sú neustále odstraňované.
Je potrebné dodať, že odroda Golden Delicious je jeden z najnáročnejších kultivarov čo sa týka prácnosti, pretože prevažný efekt plodnosti získame vyväzovaním a prerezávaním. Náročnosť na pracovné požiadavky sa u menej rodiacich kultivarov úmerne znižuje.
Rez štíhleho vretena nie je ťažký, ale mal by byť dobre premyslený. Je preto pochopiteľné, že výsledky mechanizovaného prerezávania nezaručujú vždy úspech. Obzvlášť ak je takéto rezanie opakované každoročne. Mechanizované prerezávanie spôsobuje množstvo nechcených výhonov, najmä ak je aj vrchol stromu takto zrezávaný. Zber sa stáva potom problematický, pretože mnoho konárov vystupuje z kmeňa vo veľmi ostrom uhle. Toto všetko pre pestovateľa znamená veľa ručnej opravy a preto kvalitné a správne tvarovanie vretena ostáva aj naďalej na ručnej práci.
Pri štíhlom pyramidálnom systéme v čase dormancie odstraňujeme a obnovujeme vyššie kostrové konáre, ktoré sú príčinou prílišného tienenia a zabraňujú vývoju nového plodného dreva. Limitujeme stromy na požadovanú výšku rezom terminálu na bočný plodný konár. Kratšie kostrové konáre tvoriace poschodia režeme a prevádzame na bočné konáre, pre dobrý pohyb mechanizačných prostriedkov medzi radmi a pre lepšiu kvalitu plodov na nižších konároch. V auguste vykonávame letný rez pre lepšie prenikanie svetla do vnútra koruny a lepšie udržanie pyramidálneho tvaru

Návrat na obsah