>

Prebierka plodov - OVOCINÁRSTVO

Prejsť na obsah

Prebierka plodov

Každý strom má určitý pud sebazáchrany, ktorý ho vedie k tomu, aby po sebe zachoval potomstvo. Nerodí len plody pre záhradkára – ovocinára, ale hlavne na tvorbu semena. Mnohé ovocné druhy majú tendenciu nasadzovať v niektorých rokoch príliš veľa generatívnych orgánov, v dôsledku čoho sa v danom roku prejaví nedostatok asimilátov, čo spôsobí vývin nekvalitného ovocia, oslabenie rastu, väčšiu citlivosť na nepriaznivé podmienky prostredia a spolu s inhibičným pôsobením rastových látok produkovaných embryami plodov aj zakladanie malého množstva púčikov pre úrodu v ďalšom roku. V prípade niektorých ovocných druhov (najmä veľkého ovocia) sa preto javí regulácia tvorby plodov ako nevyhnutné opatrenie. Pri skupine drobného ovocia sa tento zásah spravidla ako samostatný neuplatňuje. Stačí len bežný rez, ktorý robíme každoročne. Podobne je to aj pri škrupinovom ovocí a červených kôstkovinách, kde sa špeciálna regulácia rodivosti neuplatňuje.Rodivosť ovplyvňuje vek stromu, jeho celková kondícia, kvalita pôdy, odroda, podpník a pod. Násadu kvetov a plodov môžeme regulovať rezom. Postupujeme tak, že pri jarnom reze odstránime časť násady kvetov alebo časť konárikov aj s vyvíjajúcimi sa plodmi (hlavne pri broskyniach a marhuliach). Rez môže slúžiť aj na priamu reguláciu. Tento efekt je v prípade ovocných druhov zakladajúcich veľké množstvo kvetných púčikov a plodov významný aj preto, lebo umožňuje predchádzať vyčerpaniu ovocných stromov, znižovaniu kvality plodov v dôsledku nepomeru počtu plodov a veľkosti listovej plochy; znížením počtu kvetov a plodov plní čiastočne aj úlohu prebierky plodov.

Táto priama regulácia rodivosti rezom však predpokladá poznanie typov rodivého dreva a ich umiestnenia v korune, ktoré je typické pre jednotlivé druhy ovocných drevín. Rez je opatrenie, ktoré pri racionálnom použití umožňuje účinne ovplyvňovať rast a rodivosť. Pri reze môžeme odstrániť podľa individuálneho ovocného druhu aj polovicu, prípadne dve tretiny kvetných púčikov. Hlavným cieľom redukcie násady je dovoliť ovocnému stromu priniesť čo najväčšiu úrodu, ale súčasne dosiahnuť, aby preň ostalo ešte dostatočné množstvo minerálnych organických látok na dobrý rast výhonkov listov a pre vývin kvetonosných púčikov, ktoré sú základom úrody v nasledujúcom roku. Podstatou prebierky je odstránenie časti plodov ešte počas rastu. To sa musí urobiť ešte pred kvitnutím, v priebehu kvitnutia, ale aj pri tvorbe plodov. Platí zásada, že čím skôr sa to urobí, tým je účinok lepší. Prebierka plodov vo veľkých , produkčných výsadbách ovocných druhov ( jablone, hrušky, broskyne a pod.) je neodmysliteľná, v záhradkách je ale zatiaľ ojedinelá. Hlavne v záhradách, kde prevládajú vysoké stromy na semenných podpníkoch, ručnú prebierku nie je možné realizovať.Regulácia násady plodov sa robí mechanicky (ručne alebo pomocou rôznych nástrojov), a to hlavne v záhradkách, a chemicky (aplikáciou rôznych látok spôsobujúcich opadnutie plodov), najmä vo väčších sadoch a veľkovýrobe.Ručná prebierka plodov. Je to najstarší spôsob prebierky. Odporúča sa robiť v období, keď plody dosahujú veľkosť lieskového orecha. Robí sa ručne odtrhávaním plôdikov ťahom v smere rastu konárika, prípadne vhodným typom nožníc. Tento spôsob je pomalší, ale na konárikoch nevznikajú rany. Treba vedieť, že popri starších odrodách, ako sú priesvitné letné, Wealthy, Ontário, Red melba a iné, začínajú (po predchádzajúcom prerodení, keď nebola urobená prebierka) mať striedavú úrodu. Sú to hlavne odrody Golden Delicius, Goldspur, Prima, Melodie a iné. Musíme však zdôrazniť, že niektoré odrody jabloní, ktoré sa vyznačujú zvýšenou autoreguláciou násady, prinášajú vyrovnané úrody a prebierka nie je nutná. Sú to napr. odrody Rubín, Bohémia, Melrose, Lord Lamborne a iné. Prebierka plodov sa dá dobre zvládnuť najmä na nižších pestovateľských tvaroch (štíhle vreteno, dutá koruna, kotlovitá koruna, voľne rastúci zákrpok). Počet plodov sa pri prebierke znižuje tak, aby na voľne rastúcich tvaroch ostalo na jeden plod 30 až 40 listov a na slabo rastúcich zákrpkoch na podpníkoch ( M 9, M 27, J-TE-E, J-TE-F) a na štíhlych vretenách jabloní a hrušiek alebo Solaxe 20 až 25 listov. Stupeň prebierky plodov sa určuje vzdialenosťou jednotlivých plodov na konári od seba. Táto vzdialenosť by mala byť pri odrodách so stredne veľkými plodmi (Golden Delicius, Šampion a iné) 100 až 200 mm od seba a pri odrodách s veľkými plodmi (Ontário, Rubín, Melón a pod..) 150 až 250 mm. Dôležité je pritom rešpektovať skutočnosť, že efekt prebierky malých plodov sa z hľadiska ovplyvnenia diferenciácie kvetných pukov pre úrodu v budúcom roku prejaví len vtedy, ak sa ukončí do 20 až 30 dní po období plného kvitnutia.

Prebierka plodov použitím rôznych nástrojov

Tento druh prebierky sa uplatňuje pri väčších stromoch kôstkovín. Preto je možné použiť na uľahčenie práce (hlavne na preriedenie kvetov, resp. kvetových púčikov) palice s gumenou hadicou natiahnutou na konci, zväzkom prútov, prípadne rozstrapkaným lanom (najlepšie z telefónnych káblov). Udieraním hadicou na konáre sa kvety, prípadne malé plôdiky, zrážajú z konárikov. Je to práca rýchlejšia, ale málo presná a často dochádza k poškodeniu konárikov. Potom je nutné korigovať tieto poškodenia letným rezom.
Pri ovocných drevinách rozoznávame tri obdobia prirodzeného opadávania plodov: 1. po odkvitnutí (skoré opadávanie), 2. júnové opadávanie, 3. predzberové opadávanie (pri niektorých ovocných druhoch a odrodách).
Samotné kvety ešte nie sú zárukou úrody, ale sú jej nevyhnutným predpokladom. Pravidelný zber je podmienený potrebným množstvom kvetov. Ovocné dreviny majú väčšinou nadbytok kvetov. Vyznačujú sa autoregulačným systémom, ktorý sa prejavuje opadávaním kvetov ihneď po odkvitnutí alebo v čase ďalšieho vývoja plodov. Opadávanie sa uskutočňuje v niekoľkých vlnách. Najskôr opadnú neopelené kvety, potom opadnú kvety s nevytvoreným zárodkom alebo tie, pri ktorých sa vývoj pozastavil alebo ktorým sa nedostáva dostatočná výživa. Najskôr padajú plody partenokarpické (bez semena) a potom plody s normálne vyvinutými semenami. Opadávanie plodov nastáva pri nedostatku dusíka a vodnom deficite. Nedostatok vlahy a s tým súvisiaci nízky príjem živín opadávanie ešte zvyšuje. Aj pri hruškách sa niektoré odrody vyznačujú sklonom k striedavej rodivosti (Konferencia, Lucasova, Charneuska a iné).
Prebierka plodov hrušiek je dôležitá pre ich veľkosť a kvalitu, hlavne pri niektorých starších odrodách (Krivica, Kongresovka, Marilátová a iné).. Pri ručnej prebierke nesmieme poškodiť ponechané plody. Dbáme na to, aby sme opatrne odtrhli nepotrebné plôdiky od stopiek, ktoré ostávajú na strome. Tým nezastavíme rast ponechaných plodov, lebo nevznikla rana na plodonosnom výhonku oddelením celej stopky.
Prebierku plodov robíme aj pri broskyniach a marhuliach. Prebierka pri pestovaní broskýň sa robí regulačným rezom a ručne v období, keď plody majú veľkosť lieskového orecha. Na každom dlhšom jednoročnom výhonku sa ponecháva 5 až 6 plôdikov vo vzdialenosti 80 až 100 mm od seba. Dôležité je, aby na rodiacom výhone bolo dostatočné množstvo životaschopných vegetatívnych pukov vytvárajúcich zdravú listovú plochu na fotosyntetickú asimiláciu. Broskyne bez odborného rezu a bez prebierky prinášajú bohatú úrodu, ale drobných a menej kvalitných plodov.

Chemická prebierka

Zameraná je na zmenšenie počtu plodov a prekonanie sklonu k alternácii (striedavej rodivosti). Niekedy sa vyžaduje použitie viacerých rastovoregulačných látok. Všeobecne však platí, že reakcia na aplikáciu rastových látok s cieľom prebierky je rôzna a efekt závisí od toho, ako strom absorboval účinnú látku (chladné počasie, slabé uschýnanie postreku, veľká listová plocha zvyšujú účinok). Oslabené stromy sú citlivejšie ako silno rastúce mladé stromy. Koncentráciu nemôžeme meniť ľubovoľne. Efekt ovplyvňuje aj termín aplikácie. Drahá a odborne nie vždy kvalitne urobená ručná prebierka plodov často neprináša požadovaný efekt. NAA (kyselina 1-naftyloctová je najsilnejší dostupný prípravok. Pozor na neskorú aplikáciu a vysokú koncentráciu. Používa sa až do 3 týždňov po odkvitnutí hlavne pri letných odrodách jabloní. Tiež pri odrodách typu Jonagold Onagold, Golden Delicious, Gala a Elstar. U nás sa používa prípravok Agrostim Forte. NAD (amid kyseliny 1-naftyloctovej) je menej aktívny ako NAA. Používa sa v situáciách, kedy je problémom indikácia listovej plochy.
ETEPHON (kyselina 2 – chlóretylfosfonová) sa nachádza v prípravkoch Ethrel, Flordimex, Camposan a Maturit. U nás je najrozšírenejší Ethrel a používa sa v štádiu ružového puku, hlavne pri odrodách jabloní ktoré alternujú (Fuji, Jonagold, Elstar).
CARBARYL (Sevin) sa používa na druhú prebierku plodov. Je to hlavne vtedy, ak priebeh kvitnutia bol ideálny a násada plodov je bohatá. Na prebierku kvetov v starších výsadbách sa odporúča 58 % roztok síranu amónneho a vápenatého. Do štádia ružového puku používame močovinu, Amidthin. Ďalej sa používajú ešte aj syntetické cytokiníny, giberelíny, Oxamil a prípravok novej generácie Telmion.
TELMION, vytvorený na báze oleja z repky olejnej. Je to prípravok na ekologickej báze. Nevýhoda je, že pri aplikácii nastáva riziko hrdzovitosti šupky plodov, ktoré je sa prejavuje najmä na jabloniach. Neodporúča sa pri odrodách typu Golden Delicious a ich mutáciách.
Jablone – pri odrodách skupiny Delicious a niektorých odrodách so sklonom k bohatej rodivosti sa odporúčajú vyššie dávky, ako pri menej rodivých odrodách. Na prebierku plodov po odkvete sa používajú NAD, NAA, Carbaryl, Etephon.
Hrušky – pri hruškách sa prebierka robí menej často ako pri jabloniach. Používajú sa prípravky ako pri jabloniach, a to v termíne 3 týždne po plnom kvete, pretože môže dôjsť k partenokarpii.
Kôstkoviny – prebierka sa robí sa hlavne pri marhuliach, broskyniach, ale aj pri slivkovinách. Odporúča sa v čase opadnutia kvetných lupienkov použiť Carbaryl.

Teda - cieľom prebierky plodov je:

  •    zvýšiť každoročnú úrodu ovocia,

  •    zväčšiť veľkosť plodov,

  •    zlepšiť vyfarbenie plodov,

  •    zlepšiť chuťové vlastnosti plodov,

  •    zabrániť mechanickému poškodeniu konárov hmotnosťou úrody,

  •    zvýšiť silu rastu,

  •    predísť striedavej rodivosti.


Návrat na obsah