>

Ovocné škôlkárstvo, ovocná škôlka - OVOCINÁRSTVO

Prejsť na obsah

Ovocné škôlkárstvo, ovocná škôlka


Ovocné škôlkárstvo


- je špecializované výrobné odvetvie v rámci záhradníckej výroby, ktoré produkuje sadence ovocných rastlín. Ovocné škôlkárstvo môže viac alebo menej ovplyvniť výrobu ovocia aj v budúcnosti, nakoľko ovocné dreviny sú dlhodobé rastliny (na stanovišti zotrvávajú aj desiatky rokov). Preto hlavnou úlohou ovocného škôlkárstva je vypestovať požadované množstvo ovocných výpestkov nielen pre veľkovýrobu, ale aj pre drobných pestovateľov a záhradkárov.

Ovocná škôlka


- je pozemok určený na rozmnožovanie a pestovanie ovocných sadencov.


Z pestovateľského hľadiska sa zakladajú škôlky ako:

  • výrobné alebo produkčné (zamerané na produkciu výsadbového materiálu),
  • podpníkové škôlky (zamerané na produkciu podpníkov),
  • výchovné škôlky (spravidla sú súčasťou školského zariadenia).

Základom novej úspešnej výsadby správne zvolené kritéria kladené na ovocné stromčeky už pri ich zaobstarávaní. Tieto požiadavky môžu dlhodobo ovplyvňovať samotný rast, vývoj a plodnosť stromu v neskorších rokoch. Tie isté kritériá (požiadavky) na stromčeky sa uplatňujú aj pri kúpe ovocných stromčekov, pričom ide predovšetkým o ich vonkajšiu kvalitu, fytosanitárnu kvalitu, pôvod, odrodovú čistotu a pravosť materiálu.


Pestovateľské tvary


Pestovateľský tvar je daný výškou kmeňa v závislosti najmä od podpníka. Ovocné stromčeky môžu mať nasledujúce pestovateľské tvary (triedenie podľa výšky kmienika):

a) ovocné stromy:

 • vysokokmeň - VK, s výškou kmeňa 1,8 - 2,2 m (alejovité stromy);

 • polokmeň - PK, s výškou kmeňa 1,2 - 1,6 m u čerešní a višní; u ostatných druhov 1,4 - 1,6 m;

 • štvrťkmeň - ŠK, s výškou kmeňa 0,9 - 1,1 m u jabloní; u ostatných druhov 1,0 - 1,2 m;

 • zákrpok - ZK, s výškou kmeňa 0,6 m u jabloní, u ostatných druhov 0,6 - 0,9 m;

 • nerozvetvený špičák (vretenovitý zákrpok), s výškou kmeňa 0,4 - 0,6 m;

 • knip - s výškou kmeňa cca 0,6 m.


a) ovocné stromčeky drobného ovocia (ríbezle a egreše):

 • vysokokmeň - VK, s výškou kmeňa 0,9 - 1,0 m;

 • polokmeň - PK, s výškou kmeňa 0,6 - 0,8 m.


Vonkajšia kvalita je najľahšie rozpoznateľná a posudzujeme ju podľa celkového vegetatívneho nárastu. To znamená - podľa výška stromčeka, jeho rozvetvenia (podľa počtu a dĺžky výhonov), podľa množstva koreňového systému, sily v koreňovom krčku, vyzretosti dreva, počtu kvetných púčikov a pod.


Pestovanie ovocných stromčekov v tvare - KNIP

Pri požiadavke na "skorý výnos" sa v posledných rokoch vysádzajú tzv. knipy stromčeky, čo sú vlastne stromčeky s prísne ošetrovaným vrcholom za účelom jeho neskoršieho rozvetvenia. S týmto vyšším počtom konárikov a násadou kvetných púčikov sa zvyšuje produkcia najmä v prvých rokoch pestovania. V 3.- 4. roku musí byť takýto sadv plnej plodnosti. Najpodstatnejší rozdiel medzi knipom a zákrpkom je vývoj stromčeka, ktorý je pri knipe iba z jedného koncového očka a so súčasným povyrašením púčikov do predčasného obrastu. Dbá sa na to, aby tieto bočné výhony rástli (smerovali) vodorovne alebo v tupom uhle (čo je základom plodonosného oblúka). Tým sa docielí početnejšie vytvorenie kvetných púčikov.
Knipy (jednoducho povedané) s
ú stromčeky štepené vo výške cca 0,1 – 0,2 m nad zemou, ktoré počas jedného roka vytvoria korunku s predčasným obrastom. Ako knip stromček môže byť aj hrotiak (bez obrastu).
KNIP - stromček sa dá definovať aj tak, že je to
dvojročný stromček s jednoročnou korunkou. Ide o moderný spôsob pestovania stromčekov, pri dopestovaní ktorých sa začína už v zimnom období. Vtedy sa anglickou kopuláciou navrúbľujú podpníky ušľachtilou odrodou a v jari sa tieto stromčeky vyškôlkujú (vysadia do škôlky). Do konca vegetačného obdobia sa takto na každom stromčeku dopestuje po jednom výhone. V druhom roku sa v predjarí tento výhon zakráti vo výške 0,6 - 07 m a ponechá sa iba 1 koncový púčik, z ktorého sa zapestuje budúca plodonosná časť - vlastná rozvetvená koruna. Ostatné púčiky sa z kmeňovej časti odstrania. V jeseni sú takto dopestované stromčeky pripravené na predaj (elebo expedíciu) - viď obrázok nižšie.

Dopestovanie stromčeka typu KNIP (v 1. a v 2. roku jeho pestovania):
Mnohé informácie sú v skratke podané aj v rubrike (vedľa) - Vieš vysvetliť pojmy?

Ešte pred založením ovocnej škôlky je nutné zistiť všetky pestovateľské a výrobné podmienky a oboznámiť sa so správnym postupom pri zakladaní škôlky. Z podmienok je treba brať do úvahy tak prírodné (ekologické) ako aj ekonomické (hospodárske) podmienky. Samotná plocha má byť správne rozčlenená cestami na jednotlivé oddelenia a tabule. Ovocná škôlka musí byť oplotená a v neposlednom rade vybavená všetkými potrebnými zariadeniami a mechanizáciou.


Návrat na obsah