PESTOVANIE OVOCNÝCH RASTLÍN - OVOCINÁRSTVO

Prejsť na obsah

PESTOVANIE OVOCNÝCH RASTLÍN

Predpoklady pestovania ovocia


Slovensko má pre pestovanie ovocia veľmi priaznivé podmienky.

Najvhodnejšími oblasťami na Slovensku pre pestovanie ovocia sú bezpochyby všetky nížinné oblasti (v niektorých lokalitách je potrebná aj závlaha). Avšak ovocie pri správnom výbere vhodných kultivarov možno úspešne pestovať až do nadmorskej výšky 600 m nad morom. Nie sú vhodné iba horské a podhorské oblasti Slovenska, ani severné svahy v nižších polohách a taktiež ani mrazové kotliny.

Klimatické a pôdne podmienky na Slovensku dávajú takisto dobrý predpoklad pre úrodu chuťovo veľmi dobrého ovocia, najmä vďaka výkyvom nočných a denných a zimných a letných teplôt. Toto kolísanie teplôt núti ovocné stromy k tomu, že musia viac bojovať v takomto prostredí o svoju existenciu. Stromy sú vďaka tomu odolnejšie a predovšetkým ich plody obsahujú výraznejší pomer medzi svojou sladkosťou a kyslosťou, medzi obsahom prirodných cukrov a obsahom kyselín. Takéto ovocie je na trhu viac žiadané, než ovocie dopestované napr. v prímorskej oblasti, kde sú klimatické podmienky takmer celý rok vyrovnané. V takýchto oblastiach ak je ovocie sladké, je až príliš sladké (a cukor, ako je známe, prekrýva ostatné chuťové vlastnosti i arómu).


Čo treba postupne naštudovať k tomu, aby sme sami mohli pestovať ovocie?


Na knižnom trhu je dostatok odbornej ovocinárskej literatúry (samozrejme, mnoho informácií je aj na internete). Žiaľ, učebnice sú často písané obšírne a spravidla potrebujú svoje vysvetlenie (doprovod učiteľa). Sú zamerané na intenzívne ovocinárčenie - pre veľkopestovateľov. My na tomto mieste uvádzame predovšetkým tie informácie, ktoré pomôžu ktorémukoľvek jednotlivcovi - hneď sa pustiť do ovocinárčenia (hneď začať s pestovaním ovocia).

Uvádzame poradie vedomostných okruhov, s ktorými je treba sa postupne oboznámiť, aby sme sa mohli stať úspešnými ovocinármi:

O B S A H

Prečo je to dôležité - čo sa z toho naučím...

Význam a liečivé účinky ovocia

- zistím, aké dôležité miesto má ovocie vo výžive človeka a pre jeho zdravie

Podmienky pre pestovanie ovocia (prírodné, ekonomické)

- spoznám, či moja záhrada vyhovuje alebo nevyhovuje pre pestovanie ovocia

Pôda, druhy pôd, vlastnosti pôdy

- dokážem zhodnotiť kvalitu a vlastnosti pôdy a posúdiť jej vhodnosť pre pestovanie

Úrodnosť pôdy, humus, pôdny sorpčný komplex, pH (reakcia pôdy)

- spoznám, od čoho závisí úrodnosť pôdy, ako ju možno zvyšovať a udržiavať

Základné spracovanie pôdy, obrábanie a ošetrovanie pôdy

- naučím sa, čo treba robiť s pôdou, ako ju obrábať a ošetrovať, aby bola úrodná

Biologická charakteristika ovocných rastlín

- spoznám jednotlivé orgány, životné obdobia a rastové fázy ovocných rastlín

Zákonitosti rodivosti ovocných rastlín

- ziskam poznatky o zákonitostiach rodivosti ovocných rastlín

Opeľovacie pomery ovocných rastlín

- spoznám, ako je to so samoopelením a cudzoopelením, aký má význam

Škôlkárstvo, ovocná škôlka

- spoznám organizáciu prác pri produkcii škôlkarských výpestkov

Rozmnožovanie ovocných rastlín

- spoznám zásady a spôsoby rozmnožovania ovocných rastlín

Podpníky

- oboznámim sa s jednotlivými druhmi podpníkov, s dôležitosťou ich správnej voľby

Zakladanie ovocného sadu

- zistím, ako správne postupovať pri zakladaní ovocného sadu

Výsadba ovocných rastlín

- naučím sa základným zásadám pri výsadbe a ošetrovaní ovocných rastlín

Ošetrovanie ovocných rastlín

- oboznámim sa s jednotlivými ošetrovateľskými prácami v ovocinárstve

Výživa a hnojenie pôdy, živiny (význam), chemizmus v pôde

- naučím sa, k čomu sú p otrebné jednotlivé živiny a ako sa navzájom ovplyvnňujú

Rez a tvarovanie

- spoznám jednotlivé druhy a zásady rezu a tvarovania ovocných rastlín

Ochrana rastlín

- naučím sa rozpoznávať ochorenia alebo škodcov ovocných rasltín a postup liečby

Zber a uskladnenie

- oboznámim sa s postupom pri zbere, kedy je treba zberať a ako uskladňovať ovocie

Pomológia

- získam základný prehľad o druhoch, odrodách a ich vlastnostiach

Návrat na obsah