Ochrana osobných údajov - Ovocná škôlka STAPE VAJDA s.r.o.

Košík:
Prejsť na obsah

Ochrana osobných údajovÚvodné ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“) obsahujú bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov na stránke www.záhradníctvocaklov.sk pri realizácii služieb objednávaných prostredníctvom e-shopu, o právach osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané a o zodpovedajúcich povinnostiach a postupoch prevádzkovateľa tohto e-shopu. Naša firma je oprávnená tieto ZOOÚ meniť, pričom o prevedenej zmene informuje zákazníkov e-shopu uverejnením oznámenia o zmene ZOOÚ na webovom sídle spolu s ich novým znením. Zákazníci e-shopu sú povinní oboznámiť sa s ich znením. Tieto ZOOÚ nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke.


Definície pojmov

Zásady ochrany osobných údajov (ZOOÚ) definujú jednak všeobecné pojmy, ale aj pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré aplikuje naša firma - Stape VAJDA s.r.o.,  Čaklov,  okr. Vranov nad Topľou - pri spracúvaní osobných údajov objednávateľov ovocinárskeho tovaru. Naša spoločnosť je prevádzkovateľom webového sídla a dodávateľom ovocných stromčekov a krov (záhradníckych výpestkov) a zároveň prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. Pri spracúvaní osobných údajov využíva predovšetkým počítačový software. Užívateľom e-shopu je každá fyzická osoba, ktorá sa u nás registruje za účelom objednávania tovaru.

Ochrana osobných údajov je súhrn technických, organizačných a personálnych opatrení, ktoré naša spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov, prijala za účelom bezpečného spracúvania osobných údajov zákazníkov. GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sa aplikuje na spracúvanie osobných údajov v rámci EÚ, vrátane Slovenskej republiky. Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým sa popri GDPR riadi spracúvanie osobných údajov v Slovenskej republike.

Naša spoločnosť spracúva osobné údaje zákazníkov (kupujúcich v predajni alebo prostredníctvom e-shopu) spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a v ich medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd užívateľov, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia. Osobné údaje sú údaje týkajúce sa fyzickej osoby ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, tel. čísla, cookies alebo online identifikátor (ďalej len „OÚ“).


Informácie o spracúvaní OÚ

Zákazníkovi, ktorého osobné údaje naša spoločnosť spracúva, náležia práva dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sú upravené najmä v § 19 – § 28 tohto zákona (a ďalej v GDPR). Práva dotknutej osoby tvoria predovšetkým tieto okruhy práv, ktoré si užívateľ môže uplatniť: Právo na poskytnutie informácií o spracúvaní OÚ, ktoré spočíva v zodpovedajúcej povinnosti spoločnosti poskytnúť pri získavaní OÚ dotknutej osobe bližšie informácie o ich spracúvaní, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov. Právo na prístup k spracúvaným OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať spoločnosť o vydanie potvrdenia o tom, že sú o danej dotknutej osobe spracúvané OÚ, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.
Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať spoločnosť, aby bez zbytočného odkladu vykonal opravu spracúvaných OÚ týkajúcich sa danej dotknutej osoby, vymazanie týchto OÚ alebo obmedzenie spracúvania týchto OÚ, v rozsahu a z dôvodov stanovených zákonom o ochrane osobných údajov. Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať voči spoločnosti  spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na základe nevyhnutného oprávneného záujmu (právny základ). Pokiaľ spoločnosť nepreukáže nevyhnutný oprávnený záujem na spracúvaní, nesmie OÚ namietajúcej osoby ďalej spracúvať na daný účel. Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať voči spoločnosti spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na účel priameho marketingu vrátane profilovania.
Pokiaľ dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na účely priameho marketingu, nesmie spoločnosť ďalej spracúvať OÚ namietajúcej osoby na tento účel. Vyššie uvedené práva si užívateľ môže uplatniť formou písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti, prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky, prípadne telefonicky.

Fakturačné údaje (t. j. meno a priezvisko (názov firmy), adresa, IČO a pod.) sa nedajú z technických dôvodov obísť (vynechať), sú potrebné na vystavenie objednávky a faktúry. E-mail a telefónne číslo sú požadované, aby sme mohli kontaktovať zákazníka pri vybavovaní a doručovaní objednávky a samotnej zásielky.
Používanie nami poskytovaných služieb a s tým súvisiace poskytovanie OÚ je dobrovoľné.
Naša spoločnosť spracúva OÚ na základe súhlasu užívateľa, a to v nasledujúcom rozsahu: užívateľské meno, priezvisko, názov organizácie, e-mail, tel. číslo a adresa (pre doručenie tovaru). Uvedené OÚ spracúva za účelom odpovede na základe zaslanej požiadavky cez kontaktný formulár. Spoločnosť spracúva na účely profilovania aj cookies. Viac informácií o fungovaní cookies môžete nájsť napr. na: sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie


Doba uchovávanie osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: - je doba určitá, resp. doba 24 mesiacov. Dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu.
Spoločnosť získava OÚ užívateľov iba v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na riadne zabezpečovanie služieb. Následkom neposkytnutia OÚ je nemožnosť využívania služieb resp. funkcionalít platformy v ich plnom rozsahu. Pokiaľ spoločnosť spracúva osobné údaje užívateľa na základe jeho súhlasu, má užívateľ právo kedykoľvek a bezplatne tento súhlas odvolať – tzn. aj pred skončením platnosti jeho udelenia. Odvolanie súhlasu vykoná užívateľ formou písomného odvolania adresovaného spoločnosťou, prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky.
Odhlásenie sa z odberu e-mailov vykoná užívateľ odkliknutím možnosti odhlásenia sa v rámci zaslaného e-mailu. Zasielanie systémových notifikácií platformy je však možné zrušiť iba na základe zrušenia registrácie užívateľa v rámci platformy, ktoré spoločnosť vykoná na základe e-mailu zaslaného užívateľom. Pokiaľ spoločnosť spracúva osobné údaje užívateľa na základe svojho nevyhnutného oprávneného záujmu, má užívateľ právo kedykoľvek a bezplatne takéto spracúvanie namietať.
Námietky môže užívateľ vykonať formou písomného oznámenia adresovaného spoločnosti prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky.

Zodpovedná a poverená osoba za GDPR:

Osobné údaje, ktoré naši zákazníci vypisujú do svojich objednávok, bude naša spoločnosť STAPE VAJDA s.r.o využívať výlučne na účel, ktorý bol používateľovi predložený v čase ich vkladania. Naša spoločnosť takto získané osobné údaje zákazníkov internetového obchodu neposkytne nikomu inému, žiadnej tretej strane, za žiadnych okolností sa nebudú predávať, nebude sa s nimi obchodovať, ani sa nebudú prenajímať.
Užívateľ ma právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov postupom podľa § 99 až § 103 zákona o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ má za to, že došlo k porušeniu jeho práv pri spracúvaní OÚ.
Zodpovedná a poverená osoba za GDPR v našej spoločnosti je Jana VAJDOVÁ, (viď kontaktné údaje ) - zamestnankyňa v našej spoločnosti.


V Čaklove dňa:  25.6.2018Súbory cookies


Cookies sa používajú na to, aby sa do pamäte vložili nastavenia, ktorým používateľ pri používaní www stránok dáva prednosť. V cookies sa nezhromažďujú ani neukladajú žiadne osobné údaje.

Súbory cookies potrebné pre E-SHOP
 
Naša webová stránka využíva súbory cookies na zabezpečenie bezproblémového fungovania našej internetovej stránky. Tieto malé dátové súbory, tzv. cookies, sa niekedy ukladajú vo Vašom prehliadači. Umožňujú pamätať si informácie medzi webovými stránkami a reláciami prehliadača. Pomáhajú nám lepšie spoznať nášho zákazníka na základe prechádzania webovej stránky a tým môžeme pre Vás vytvoriť lepšie a kvalitnejšie webové prostredie pre Vás. Súbory cookies dokážu uchovať iba text, ktorý je vždy anonymný a obvykle zašifrovaný. Naša spoločnosť nikdy nebude ukladať do súboru cookies žiadne osobné údaje.

 
Čo sú vlastne súbory cookies?
 
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré konkrétna webová lokalita niekedy ukladá do Vášho počítača, mobilného zariadenia alebo iného zariadenia (ktoré sa vie pripojiť na internet), pri prehliadaní webových stránok na internete. Tieto cookies súbory pomáhajú webovým lokalitám zapamätať si informácie o Vašich krokoch a preferenciách na danej webovej stránke. Sú to nastavenia typu preferovaný jazyk, prihlasovacie meno, veľkosť písma, iné nastavenia zobrazovania. Vďaka tomu môže byť ďalšia návšteva tejto webovej stránky oveľa jednoduchšia, nakoľko ich nebudete musieť opätovne uvádzať. Súbory cookies sú bezpečné - dokážu uložiť len informácie, ktoré im poskytne prehliadač, čo sú informácie vložené používateľom do prehliadača alebo zahrnuté v požiadavke na stránku. Nedokážu spustiť kód a nedajú sa použiť na prístup do Vášho počítača. Ak webová lokalita zašifruje informácie do cookies, iba táto webová lokalita dokáže dané informácie prečítať. Súbory cookies sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie a webové stránky by nefungovali korektne.

Aktívne skriptovanie alebo JavaScript

Na zlepšenie a na zrýchlenie zobrazovania www stránok naše stránky používajú aktívne skriptovanie (JavaScript). Skriptovanie sa nikdy nepoužíva na inštalovanie programov do počítača používateľa ani na neoprávnené zhromažďovanie informácií od používateľa www stránok.
Aby sa naše www stránky mohli správne zobrazovať, musí byť v prehliadači povolené aktívne skriptovanie alebo JavaScript. Väčšina webových prehliadačov umožňuje priamo či nepriamo povoliť alebo zakázať skriptovanie.

 

Ako využíva naša webová stránka súbory cookies?

Na našej stránke využívame tieto typy súborov cookies:

Nevyhnutné súbory cookies: Tieto súbory cookies sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookies, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky, správne fungovanie Vášho nákupu na našej web stránke a všetky potrebné súbory k fungovaniu e-shopu.
 
Súbory cookies slúžiace k výkonu webovej stránky: Sú to súbory cookies, ktoré nám pomáhajú analyzovať čo hľadáte a ako pracujete na našej webovej stránke. Tieto súbory používame na zlepšovanie našej webovej stránky, na zjednodušenie používania nášho webu a pre zlepšenie komfortu našich klientov, ktorý prehliadajú našu web stránku. Všetky údaje zapísané v týchto súboroch cookies sú agregované a anonymné.
Súbory cookies slúžiace k funkčnosti našej webovej stránky: Tieto súbory cookies si pamätajú Vašu voľbu za účelom zlepšenia Vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre Vás alebo zapamätať si Vaše preferencie, napríklad Vašu voľbu jazyka, automatické vypĺňanie formulárov. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, Vás osobne neidentifikujú.
 
Súbory cookies tretích strán: Na našich webových stránkach občasne vytvárajú súbory cookies aj tretie strany. Tieto súbory nepodliehajú kontrole našej stránky. Súbory využívajú systémy používané ako nástroje na analýzu webovej stránky, marketingová automatizácia od tretej strany, systémy zobrazujúce obsah webových stránok tretej strany. Sú to teda nástroje od spoločnosti Google (Google Analystic a pod.), Youtube, Facebook a iné. Používanie týchto nástrojov má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Naša spoločnosť nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookies. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb.
Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač a nie je možné ich použiť na zhromažďovanie Vašich osobných údajov.

 
Vypnutie a vymazanie súborov cookies
 
Všetky webové prehliadače Vám umožňujú limitovať správanie súborov cookies alebo vypnúť cookies v nastaveniach alebo možnostiach prehliadača. Kroky na to potrebné sú rozličné pri každom prehliadači. Inštrukcie nájdete pod ponukou Pomocníka Vášho prehliadača. Cez svoj prehliadač si môžete tiež prezerať súbory cookies na Vašom počítači a vymazávať ich jednotlivo alebo všetky naraz. Súbory cookies sú len textové súbory, takže si ich môžete otvoriť a prečítať obsah. Údaje v rámci nich bývajú často zašifrované alebo sú numerickým kľúčom, ktorý zodpovedá webovej relácii, takže často nedávajú zmysel ničomu inému iba webovej lokalite, ktorá ich napísala. Ak vypnete súbory cookies, naša webová stránka nebude schopná pracovať správne. Vypnutie súborov cookies bude mať tiež dopad na monitorovanie Vášho prechodu lokalitou, ale nezabráni kódu analýzy v rozpoznaní Vašej návštevy.


Návrat na obsah